Vítáme Vás na stránkách našeho domova. Chceme Vám tímto přiblížit naše zařízení, služby, které poskytuje a aktuální dění v něm. Věříme, že zde najdete informace, které hledáte. Případné podněty, dotazy nebo připomínky adresujte na naši e-mailovou adresu ddpolice@centrum.cz .

za kolektiv pracovníků DD
ředitelka Mgr. Jana Šrámková

AKTUÁLNĚ


Vážené dámy, vážení pánové,

 

při ohlédnutí za rokem 2022 musím konstatovat, že byl pro nás všechny zaměstnance domova velice náročný vzhledem k velké nemocnosti zaměstnanců.

Povedlo se nám splnit všechny stanovené cíle jak v oblasti péče o uživatele, v oblasti vzdělávání, tak i v oblasti materiálně technického zabezpečení.

S uživateli jsme si užili návštěvy společenských, kulturních a hudebních akcí i výlety mimo areál domova.

Velkým úspěchem bylo získání účasti v projektu „Paliativní péče v zařízeních sociálních služeb“ na základě podané žádosti. Projekt bude trvat 2 roky a v průběhu této doby se budeme připravovat na spuštění komplexní paliativní péče v našem zařízení.

Chci poděkovat a vyjádřit svůj veliký obdiv a respekt celému týmu přímé péče, zdravotním sestrám, kteří zvládli péči o naše uživatele na jedničku i v těžkých podmínkách a obstáli po stránce odborné, ale především po stránce lidské. Velké poděkování patří rovněž všem ostatním pracovníkům organizace, kteří pracovníkům přímé péče a zdravotním sestrám vytvářeli pevnou půdu pod nohama. Vzájemně se podporovali a byli k sobě vstřícní a empatičtí.

Velice děkuji také pracovníkům sociálního odboru Královéhradeckého kraje za jejich lidský přístup a pomoc při poskytování metodické pomoci a praktických rad při řešení problémů a vzniklých situací.

Děkujeme i dalším dobrovolníkům za jejich čas, ochotu i pozornost, kterou věnují našim uživatelům.

Naše poděkování patří i sponzorům. Jejich dary nám pomáhají financovat kulturní, hudební a jiná vystoupení, která našim uživatelům zpříjemňují život v našem domově.

Děkujeme všem rodinným příslušníkům za jejich pochopení, respektování nastavených opatření i za pomoc při zabezpečení potřeb svých blízkých.

Přeji všem pracovníkům našeho domova, všem našim uživatelům, jejich rodinným příslušníkům i příznivcům našeho domova i široké veřejnosti, abychom si v nadcházejícím roce 2023 mohli dosyta užít vzájemnosti, svobodných setkání s blízkými, přáteli, rodinami, kamarády.

Jana Šrámková, ředitelka


ÚHRADY  ZA  BYDLENÍ V DOMOVĚ DŮCHODCŮ


V souvislosti s nástupem podzimního a zimního období, které je obecně spojené se zvýšeným výskytem respiračních onemocnění, vypracoval Poradní sbor pro epidemiologii náměstka pro ochranu a podporu veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví a hlavního hygienika České republiky doporučení pro zařízení poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb, kterým se řídí i naše zařízení.

 

Návštěvy probíhají v běžném režimu.

 

Nasazený respirátor není povinný, ale vzhledem k ochraně

našich uživatel jej doporučujeme.


Krizový plán opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19


Archiv oznámení Covid-19


Domov
důchodců Police nad Metují („DD“) plně respektuje soukromí osob, které navštěvují
její webové stránky. Jste–li  návštěvník
těchto webových stránek, nemusíte v případě, že chcete tyto webové stránky
využít, zadávat žádné osobní údaje.

Data, která
nemají povahu osobních údajů, jakými jsou Vaše otázky, komentáře, nápady,
názory a podněty nejsou považována za informace důvěrného charakteru a lze je
používat a zveřejňovat bez jakéhokoliv závazku vůči Vám a bez jakéhokoli Vašeho
nároku vůči DD za účelem zlepšení jejích služeb.

Naše organizace je jako partner zapojena do projektu: Využití prvků metody Sandplay při vedení rozhovoru se seniory, Sandplay jako podpora procesů validace (metoda komunikace) a reminiscence, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015263.