Vítáme Vás na stránkách našeho domova. Chceme Vám tímto přiblížit naše zařízení, služby, které poskytuje a aktuální dění v něm. Věříme, že zde najdete informace, které hledáte. Případné podněty, dotazy nebo připomínky adresujte na naši e-mailovou adresu ddpolice@centrum.cz .

za kolektiv pracovníků DD ředitelka Mgr. Jana Šrámková
 

 

AKTUÁLNĚ

Oznámení

Dne 19. 10. 2020 byly provedeny plošné testy u uživatelů a zaměstnanců našeho domova na SARS-CoV-2 metodou RT-PCR. Výsledky testů, obdržené dne 20. 10. 2020 potvrdily onemocnění u dalších zaměstnanců i uživatelů našeho domova. O pozitivních výsledcích testů byli informování kontaktní osoby našich uživatelů.

Vzhledem k většímu výpadku pracovníků v přímé péči jsme za pomoci našeho zřizovatele Královéhradeckého kraje hledali výpomoc u jiných zařízení v okolí. Pomoc nám poskytlo zařízení KHK  Dolní zámek Teplice nad Metují. Od zítra 21. 10.2020 k nám nastoupí 3 dočasně přidělení pracovníci v sociálních službách z tohoto zařízení. Tímto bych chtěla poděkovat za nás všechny zaměstnance DD Police nad Metují pracovníkům sociálního odboru zřizovatele – Královéhradeckému kraji za pomoc při vytváření právního rámce pro půjčování zaměstnanců z jiných zařízení i za pomoc při samotném zajištění těchto pracovníků. Současně moc děkujeme vedení domova Dolní zámek, třem jejich zaměstnancům – dobrovolníkům za jejich ochotu pomoct našemu zařízení v těžkých chvílích a také všem zaměstnancům tohoto zařízení, kteří jsou ochotni nepřítomné dobrovolníky v jejich vlastním zařízení zastoupit. Poděkování patří i pracovníkům domova důchodců Tmavý Důl, kteří nám nabídli 3 pracovníky svého zařízení. Vědomí, že na to nejsme sami, nám dává sílu, abychom tuto těžkou situaci zvládli.

V současné době je možné, abyste si svoje rodinné příslušníky, kteří mají negativní testy na SARS-CoV-2, převzali do domácí péče a to na základě projevu Vaší vůle a vůle Vašich blízkých – našich uživatelů. Toto převzetí do domácí péče by bylo možné po předchozím epidemiologickém šetření spočívajícím v posouzení a zhodnocení míry rizika šíření nákazy, zdravotního stavu uživatele a sociálního prostředí, do kterého má být Váš blízký přemístěn. Zmiňované šetření provádí epidemiolog krajské hygienické stanice. Převzetím do domácí péče je náš uživatel (Váš blízký) nadále v režimu domácí karantény a proto musí dodržovat všechna protiepidemiologická opatření nařízené krajskou hygienickou stanicí. Převzetím Vašeho blízkého do péče pro Vás znamená, že zabezpečíte všechna nařízení KHS stanovená pro domácí karanténu (pravidelná dezinfekce rukou, pravidelný screening zdravotního stavu – měření teploty a sledování zdravotního stavu s ohledem na onemocnění COVID 19, zdržování se doma na nahlášené adrese dočasného pobytu a další). Po udělení souhlasu krajskou hygienickou stanicí podepíše rodinný příslušník, který si blízkého bere do své péče, prohlášení o zabezpečení dodržování nastavených opatření. Délka pobytu Vašeho blízkého v domácím prostředí bude trvat minimálně do ukončení karantény našeho domova. Po návratu do DD pak bude Váš blízký 10 dnů izolován z důvodu zabezpečení ochrany ostatních uživatelů a zaměstnanců před možným rizikem nákazy onemocněním SARS-CoV-2. Podrobná pravidla pro domácí péči o své blízké v době karantény našeho zařízení naleznete v příloze tohoto oznámení. Bližší informace můžete získat u VÚPP na tel.  606 717 764.

Děkujeme Vám rodinným příslušníkům, blízkým a přátelům našich uživatelů za donášky potřebných věcí pro Vaše blízké, za Vaši podporu, pomoc a ohleduplnost. Věříme, že společnými silami tuto pro všechny strany náročnou situaci zvládneme.

V Polici nad Metují dne 20. 10. 2020                                       Mgr. Jana Šrámková   ředitelka DD

 
Příloha: prevence_rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu

 Oznámení

Z důvodu výskytu onemocnění COVID-19  v našem zařízení rozhodla Krajské hygienické stanice dne 13. 10. 2020 o jeho uzavření. Ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí realizujeme opatření bránící šíření nákazy. Součástí opatření je i:
  • zákaz návštěv,
  • zákaz přemístění uživatelů mimo naše zařízení, u nichž nebylo prokázáno onemocnění COVID-19, s výjimkou případů, kdy jim musí být poskytnuta neodkladná zdravotní péče,
  • po dobu trvání karantény nepřijímat nové uživatele do zařízení, neprovádět sociální šetření u žadatelů o službu.
  • provedení plošného testování dne 19. 10. 2020.
V současné době nadále platí možnost spojení s Vašimi blízkými telefonem, nebo přes náš tablet s aplikacemi Skype a WhatsApp (bližší informace na tel. 725 946 715) a možnost přinesení balíčků pro svoje blízké v termínech ÚT 13.00 – 16.30 a PÁ 8.30 – 11.00 hod. V případě změny zdravotního stavu Vašich blízkých Vás budeme telefonicky kontaktovat. Pokud máte nějaké dotazy, můžete se obrátit na naše sociální pracovnice v pracovní době (7.00 – 15.00 hod.) na tel. 491 426 546 nebo 607 424 363.

Pro informace ohledně zdravotního stavu můžete volat nepřetržitě na tel. 491 420 891 nebo 731 513 404.

O změnách Vás budeme průběžně  informovat prostřednictvím webových stránek. Děkujeme za porozumění a podporu a věřím, že společnými silami to zvládneme. V Polici nad Metují dne 13. 10. 2020

Mgr. Jana Šrámková ředitelka DD


Od 1. listopadu 2020 se mění pro naše uživatele úhrady za stravu Navýšení úhrady za  stravu je  v souladu se zákonem  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, obojí v platném znění.

Dne 30. 09. 2020 byly provedeny plošné testy u uživatelů a zaměstnanců domova důchodců Police nad Metují na SARS-CoV-2 metodou RT-PCR. Výsledky testů, obdržené dne 01.10. 2020 v odpoledních hodinách prokázaly, že všichni uživatelé jsou negativní. Pozitivní zůstávají 2 pracovníci, kteří jsou již delší dobu v domácí karanténě. Opatření nastavené Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje se prozatím nemění. Rozhodování o ukončení karantény organizace proběhne na KHS KHK v pondělí dne 05.10.2020 po vyhodnocení bezpříznakovosti všech uživatelů a zaměstnanců organizace. O ukončení karantény Vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek. V Polici nad Metují dne 01. 10. 2020                                       Mgr. Jana Šrámková ředitelka DD 

Oznamujeme Vám, že na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 u jednoho uživatele našeho zařízení uzavíráme pro návštěvy náš domov ode dne 13.9.2020. Zákaz návštěv bude do odvolání. Návštěvy uživatelů do rodin nejsou možné.

Kontakt pro dotazy: 491 541 972 – vedoucí zdravotního úseku, vedoucí úseku přímé péče. Pro spojení se svými blízkými bude možné využít náš tablet s aplikacemi Skype nebo WhatsApp. Pro bližší informace ohledně spojení kontaktujte aktivizační pracovnice na tel. čísle: 725946715 v pracovní dny od 8.00 do 9.00 hodin.

Donáška balíčků pro uživatele: obracíme se na Vás s prosbou o dodržování následujících pravidel při donášce potřebných věcí svým blízkým: – Domluvte se s ostatními rodinnými příslušníky, aby za celou rodinu předával potřebné věci pouze jeden zástupce rodiny, který přiveze vše najednou.

Příjem potřebných věcí: Úterý 13.00 – 16.30 hodin Pátek 8.00 – 11.00 hodin – Nenoste prosím rychle se kazící potraviny. Naší uživatelé mají jídla dostatek a nestíhají sníst obojí. Upřednostněte trvanlivé potraviny v originálním balení (minerální vody, hygienické potřeby). – Na druhu a množství potřebných věcí se předem telefonicky domlouvejte se svými blízkými, nebo s klíčovými pracovníky.

Opatření nabývá účinnosti od 13. 09. 2020.

Děkujeme Vám všem za pochopení a vstřícnost. V Polici nad Metují dne 13. 09. 2020

Mgr. Jana Šrámková ředitelka

 

Krizový plán opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19

 

 

Domov důchodců Police nad Metují („DD“) plně respektuje soukromí osob, které navštěvují její webové stránky. Jste–li  návštěvník těchto webových stránek, nemusíte v případě, že chcete tyto webové stránky využít, zadávat žádné osobní údaje.

Data, která nemají povahu osobních údajů, jakými jsou Vaše otázky, komentáře, nápady, názory a podněty nejsou považována za informace důvěrného charakteru a lze je používat a zveřejňovat bez jakéhokoliv závazku vůči Vám a bez jakéhokoli Vašeho nároku vůči DD za účelem zlepšení jejích služeb.

 

Naše organizace je jako partner zapojena do projektu: Využití prvků metody Sandplay při vedení rozhovoru se seniory, Sandplay jako podpora procesů validace (metoda komunikace) a reminiscence, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015263.