Ochrana osobních údajů


Domov důchodců Police nad Metují (dále již „DD“) je jako správce osobních údajů povinen poskytnout informace o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů na základě čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR).

Vaše osobní údaje jsou „DD“ zpracovávány ve smyslu čl. 6, odst. 1 písm. a) – f) Nařízení, na základě uzavřené smlouvy, případně uděleného souhlasu (který můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí).

Kompletní přehled právních předpisů, na základě kterých jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje:

 

vyhláška 505/2006 Sb., vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

zákon č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách

zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech

zákon č. 435/2011 Sb., zákon o zaměstnanosti

zákon č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění

zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

 

Kontaktní údaje na správce osobních údajů:

Domov důchodců Police nad Metují,

příspěvková organizace Královéhradeckého kraje, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 845

Sídlo: Na Sibiři 149, Velká Ledhuje, Police nad Metují, 549 54

Statutární zástupce správce:

Mgr. Jana Šrámková, ředitelka DD, email: ddpolice@centrum.cz

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů, který je kontaktní osobou pro dozorové orgány ČR, EU, pro subjekty údajů (např. uživatele a zaměstnance) DD:

Selinger Viktor

Email: selinger.viktor@gmail.com

Mob.: +420 605 564 805

 

V případě Vašeho dotazu, stížnosti, žádosti atd. ohledně zpracování Vašich osobních údajů naší organizací neváhejte kontaktovat našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše podněty vyřizujeme bezplatně. Podle čl. 12 odst. 5 Nařízení jsme však oprávněni uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení, učiněním požadovaných úkonů (bližší informace viz sazebník úhrad za poskytování informací, který je k dispozici na našich webových stránkách), to vše však pouze v případě, že by Vaše žádost byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména v případě opakovaných žádostí.

 

Účely (tj. důvody), proč DD zpracovává Vaše osobní údaje:

poskytování služby sociální péče

zajištění informovanosti o uživatelích, kteří Vás uvedou jako opatrovníka, nebo kontaktní osobu

poskytování stravování

zaměstnávání osob

sponzoring.

 

Druhy osobních údajů, příjemce osobních údajů, dobu uložení osobních údajů (lhůta pro skartaci) naleznete ZDE:

 

Budou Vaše osobní údaje v bezpečí?

Zavedli jsme obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími zpracování osobních údajů. Vyžadujeme také po našich zaměstnancích, aby tato pravidla dodržovali v rámci svých každodenních pracovních aktivit.

 

Jaké máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

V rámci mezí stanovených právními předpisy máte právo požadovat po nás jako organizaci požadovat:

přístup k Vašim osobním údajům

opravu Vašich osobních údajů

výmaz Vašich osobních údajů

omezení zpracování Vašich osobních údajů

vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů

přenositelnost Vašich osobních údajů

odvolání souhlasu

 

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit?

Výše uvedená práva vztahující se ke zpracovávání Vašich osobních údajů, případně pokud budete mít výhrady ke zpracování svých osobních údajů, můžete uplatnit svá práva buď písemně na adresu: Domov důchodců Police nad Metují, Na Sibiři 149, Police nad Metují 549 54, nebo elektronicky na email: ddpolice@centrum.cz, nebo prostřednictvím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Lhůta na vyřízení je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění. V případě, že nebudete spokojeni s vyjádřením DD, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Níže uvádíme kontaktní údaje:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha

Web: https://www.uoou.cz