Duben 2019


Poskytování zdravotní péče v Domově důchodců

Pravidelně vás čtenáře Polického deníku seznamujeme s děním v Domově důchodců v Polici nad Metují. Tentokrát vám představíme naši práci na zdravotním úseku. Zdravotní péči v Domově důchodců poskytují naše zdravotní sestry dle ordinace praktického či specializovaného lékaře všem potřebným uživatelům. Péče je částečně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění na základě zvláštní smlouvy mezi zdravotními pojišťovnami a zařízením sociálních služeb a z části je hrazena uživateli. Práce zdravotních sester v Domově důchodců je daleko náročnější a zodpovědnější než v nemocnici, kde zdravotní sestra pracuje společně s lékaři, kteří jsou v případě jakékoliv změny zdravotního stavu uživatele ihned k dispozici. Naše zdravotní sestry mohou vykonávat úkony péče bez odborného dohledu na základě ordinace lékaře. Jedná se o činnosti při poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační a neodkladné péče. Manipulují s léčivými přípravky včetně návykových látek, provádí odběry biologického materiálu, které orientačně hodnotí a konzultují s lékaři. Ošetřují poruchy celistvosti kůže, pečují o chronické rány, pečují o stomie, provádí zavádění močového katetru u žen. Při své práci dbají na dodržování hygienicko – epidemiologického režimu. Podílejí se na tvorbě metodik v oblasti zdravotní péče, hodnotí potřeby a úroveň soběstačnosti našich uživatelů, sledují projevy jejich onemocnění a rizikových faktorů, měří fyziologické funkce. Ve spolupráci s ostatními pracovníky přímé péče provádí rehabilitační ošetřování, především polohování a posazování imobilních uživatelů. Ve své práci se seniory uplatňují prvky bazální stimulace. Velmi často zdravotní sestry provádí psychickou podporu umírajícím a jejich blízkým. Mezi jejich činnosti patří i řádná edukace uživatelů a jejich příbuzných. Zdravotní sestry v našem domově přistupují k uživateli jako k jedinečné osobnosti. Každý uživatel má své individuální vlastnosti, postoje, názory a potřeby. Tyto poznatky o základních potřebách našich uživatelů jsou nezbytné pro plánování ošetřovatelské péče. Naše zdravotní sestry používají při své práci znalosti o lidských potřebách ve všech rolích, které ve svém profesionálním působení zastávají. Sledují všechny projevy uživatelů, které analyzují, předpokládají možné komplikace a na případné změny včas reagují. Svou péčí usilují o zlepšení a udržení rozsahu soběstačnosti uživatelů. Velice důležitou součástí dovedností našich zdravotních sester je schopnost dobré komunikace s uživateli, mezi sestrami navzájem a mezi pracovníky ostatních úseků našeho domova. Motivují uživatele, aby vědomosti a dovednosti získané od zdravotních sester, využívali v péči o své zdraví. Pro zvyšování kvality zdravotní péče je nezbytné jejich celoživotní vzdělávání v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími poznatky. V rámci průběžného doplňování vzdělávání nejde vždy pouze o odborně zaměřené vzdělání, ale také často o doplnění informací, které se týkají např. informačních systémů, práce s počítačem, všeobecného přehledu z oblasti práva v příslušném oboru. Patří sem specializační vzdělávání, certifikované kurzy, inovační kurzy, odborné stáže v akreditovaných zařízeních, účast na školicích akcích, konferencích, vypracovávání standardů a nových postupů, nebo samostatné studium odborné literatury. Naše zdravotní sestry jsou sice nositelkami zdravotních výkonů, ale vzhledem k náročnosti práce v zařízení nevykonávají jen odbornou práci, která odpovídá jejich vzdělání. Běžně se též podílejí na základní sociální péči o uživatele, jako je pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, rehabilitační činnosti. Lékařskou zdravotní službu vykonává v našem Domově důchodců praktická lékařka MUDr. Jana Čelková, která k nám dochází každé úterý v odpoledních hodinách. Dále spolupracujeme se specializovanými lékaři (MUDr. Basil Richter, MUDr. Ibrahim Kanzouri, MUDr. Aleš Dostál a ostatní lékaři ze zdravotního střediska v Polici nad Metují, společnosti VISUS a Edumed Broumov). Jestliže nastane u našich uživatelů náhlá závažná změna zdravotního stavu, která vyžaduje odborné zdravotnické vyšetření, ošetření a terapeutické postupy, musí být uživatel přeložen do zdravotnického zařízení. Tyto situace řeší naše zdravotní sestry podle závažnosti zdravotního stavu uživatele a to buď přivoláním praktického lékaře na mimořádnou lékařskou návštěvu, nebo přivoláním zdravotnické záchranné služby, která rozhoduje o dalším postupu. Zdravotní sestry vynakládají v péči o uživatele velké fyzické a psychické úsilí. Uživatelé často trpí chronickými bolestmi, nemocemi, rovněž jsou postiženi různými typy demence, často i v pokročilém stádiu. V takových případech bývají občas nespokojeni a neklidní, práce s nimi je mnohem více psychicky i časově náročná. Většina uživatelů je imobilních. K jejich manipulaci využíváme technická zařízení (např. zvedáky pasivní, aktivní). V průběhu své pracovní doby je zdravotní sestra, v případě nepřítomnosti vedoucí zdravotního úseku a vedoucí úseku přímé péče, jediným a nejvýše postaveným pracovníkem v přímé péči. Součástí práce zdravotní sestry je i zaznamenávání péče do ošetřovatelské dokumentace, která v časové posloupnosti zachycuje a uchovává skutečnosti, týkající se poskytování péče. Slouží jako zdroj informací, pro zachování kontinuity poskytované péče a zároveň i jako doklad pro vyúčtování poskytované zdravotní péče zdravotním pojišťovnám. Vzhledem k neustále narůstajícímu počtu uživatelů v těžkém zdravotním stavu se snažíme zdravotním sestrám práci ulehčit tím, že přijímáme nové pracovníky v přímé péči (pečovatelky), kteří se budou věnovat pouze úkonům péče o uživatele tak, aby zdravotní sestry měly větší prostor pro svoji odbornou práci. Všechny naše zdravotní sestry vykonávají svou profesi s láskou a obětavostí, z toho důvodu mezi nimi a uživateli vzniká hlubší citový vztah. Závěrem chci poděkovat všem zdravotním sestrám za jejich profesionalitu, vstřícnost a nasazení. Jmenovitě sestrám Radce Hubkové, Karolíně Klikarové, Evě Máslové, Martě Rybínové, Jiřině Šilhánové a Dance Ticháčkové. Našim uživatelům přeji pevné zdraví a pozitivní náladu. A Vám milý čtenáři příjemný vstup do nadcházejícího jara a spoustu slunných dní.


Kaválková Jarmila, vedoucí zdravotního úseku