O nás

 

Domov důchodců Police nad Metují se nachází v městečku ve středu CHKO Broumovsko v kraji B.Němcové a A.Jiráska. V současné době je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje, která je zřízená za účelem poskytování sociální péče starým občanům.

Poslání organizace

Domov důchodců Police nad Metují (dále jen DD) je příspěvková organizace, zřízená Královéhradeckým krajem. 

Posláním DD je poskytovat celoroční pobytovou službu seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost a vzhledem ke

svému věku nebo zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a jejichž situace vyžaduje pravidelnou

pomoc jiné fyzické osoby.

 

Cílová  skupina  (komu je služba určena):

Cílovou skupinu našeho zařízení jsou senioři, kteří dosáhli 65-ti let věku a pro změny zdravotního stavu potřebují 

podporu, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými typy služeb 

sociální péče a mají trvalé bydliště v Královéhradeckém kraji nebo prokázanou vazbu na Královéhradecký kraj.

 

 

Komu nemůžeme zajistit kvalitní služby (komu služba není určena):

 • Seniorům, kteří jsou schopni za pomoci v místě dostupných terénních sociálních služeb zůstat ve svém domácím prostředí.

 

 • Seniorům, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí takové sociální služby:

– jejich zdravotní stav vyžaduje poskytnutí lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení.

– seniorům s akutní infekční nemocí

– seniorům, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (vyjma domovů se zvláštním režimem) a jejichž potřeby nelze v našem zařízení naplnit.

 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl domov v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Cíle služby:

Obecným cílem zařízení je řešit nepříznivou životní situaci podle individuálních potřeb uživatelů.

 • poskytovat uživatelům kvalifikovanou podporu a pomoc, která by jim umožňovala zachovat si v co největší míře svůj dosavadní způsob života
 • usilovat o to, aby se uživatelé pro své postižení nedostali do sociální izolace a pokud by se tak stalo, pomáhat jim z této situace najít východisko
 • usilovat o zachování, popřípadě zvyšování soběstačnosti uživatelů
 • vytvářet příjemné rodinné prostředí
 • samozřejmostí je zachování lidské důstojnosti
 • usilovat o zachování vazeb uživatelů s rodinou a jejich přirozeným prostředím
 • usilovat o využívání místních institucí, které poskytují služby veřejnosti (kadeřnice, pedikúra, knihovna, kino, fotograf, nákupy, výlety)
 • zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb se zaměřením na individuální přístup k uživatelům
 • podpora celoživotního vzdělávání zaměstnanců dle zákona 108/2006 Sb.

Principy poskytování sociální služby:

Principy sociální služby jsou postupy a hodnoty, kterými se řídí všichni pracovníci DD Police nad Metují, podporují kvalitní a

přirozený způsob života uživatelů a odpovídají standardům kvality v sociálních službách.

 

Jsou založeny na:

– respektování práv uživatelů

– týmové práci

– odbornosti

– vstřícné mezilidské komunikaci

– podpoře soběstačnosti uživatelů

– etickém přístupu k uživatelům

– samozřejmostí musí být důstojný, ohleduplný a citlivý přístup k uživatelům