Informace pro sponzory

Domov důchodcůVážení, pokud máte chuť a možnosti poskytnout našemu domovu sponzorský dar, rádi Vaši iniciativu přivítáme. Můžete přijít s konkrétní představou jak byste chtěli, aby byl Váš dar využit nebo se o jeho využití můžeme rozhodovat společně. Předem děkujeme za Vaši případnou vstřícnost.

Mimořádné prostředky mohou být využity například na aktivity uživatelů, výlety, kulturní představení nebo zlepšení prostředí apod.

Běžný účet vedený u KB Police nad Metují číslo: 27134551 / 0100


Směrnice č.6
ředitelky Domova důchodců Police nad Metují
o nakládání s věcnými a finančními dary
  1. Veškeré dary, které obdrží Domov důchodců Police nad Metují, budou přijaty na základě evidované a číslované darovací smlouvy, u finančních darů je v případě složení v hotovosti také vydána pokladní stvrzenka. Finanční hotovost lze složit také přímo na běžný účet DD Police nad Metují vedený u Komerční banky a.s. v Polici nad Metují.
    V případě složení finančního daru přímo do pokladny se neprodleně převede finanční dar na bankovní účet DD Police nad Metují. Finanční dary se účtují na účet 414-Rezervní fond.
    Finanční dary je možné čerpat pouze na účel, který je uveden v darovací smlouvě a po odsouhlasení ředitele zařízení. Způsob zařazování a odepisování majetku je stejný jako při nákupu z vlastních prostředků.

  2. Dar v podobě hmotného i nehmotného majetku musí být po obdržení nahlášen řediteli zařízení. Do evidence majetku bude zařazen v pořizovací ceně, je-li jeho cena známa nebo v ceně reprodukční /cena v místě obvyklá/, není-li cena známa. Po ocenění je účetní povinna připravit podklady pro odepisování majetku podle směrnice organizace. Zároveň je povinna vést evidenci darů včetně adresy dárce.

  3. Případ nepřiznání daru je považován za přestupek, případně trestný čin, který bude řešen právním oddělením zřizovatele.
Mgr. Jana Šrámková, ředitelka