Úhrada za služby v Domově důchodců

1. Stanovení úhrady za služby od 1.2.2020

společenská místnost s TVV souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a na základě vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů hradí uživatel za poskytnutí stravy a ubytování denně tyto částky:

a) za stravu
– strava normální …………………… 163,– Kč
– strava diabetická …………………. 170,– Kč


b ) za bydlení
– na jednolůžkovém pokoji (s příslušenstvím) ……………………….. 210,– Kč/den
– na dvoulůžkovém pokoji (s příslušenstvím) ………………………… 210,– Kč/den
– na třílůžkovém pokoji (s příslušenstvím) ……………………………. 205,– Kč/den

Ceník za ubytování a stravu naleznete ZDE


Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení.

Úhrada za kalendářní měsíc se stanoví tak, že součet částek za bydlení a stravu se násobí 30 ti. Při přijetí do domova v průběhu kalendářního měsíce se platí za tento kalendářní měsíc ode dne nástupu do zařízení poměrná část úhrady podle počtu dnů pobytu.

Úhrada za pobyt je splatná do konce kalendářního měsíce, za který náleží.

Pokud by uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15% jeho měsíčního příjmu, částka úhrady se sníží. Při stanovení výše 15% měsíčního příjmu uživatele se částka zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Uživatel je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud uživatel zařízení zemře před převzetím důchodu a příspěvku před zaplacením úhrady za pobyt, lze notářsky nárokovat úhradu za nezaplacený pobyt a příspěvek, příspěvek se zastaví příslušným úřadem.
Zemře-li uživatel po převzetí důchodu a po zaplacení úhrady za pobyt za daný kalendářní měsíc, zařízení vrací poměrnou část úhrady (stravné a ubytování) za pobyt a poměrnou část příspěvku na péči přes dědické řízení.
Příspěvek na péči se po úmrtí uživatele na základě nahlášení na příslušný úřad zastaví.


2. Úhrada nákladů při pobytu mimo domov

Při předem oznámeném pobytu mimo domov má uživatel nárok na vrácení příslušné části zaplacené úhrady. Za předem oznámený pobyt mimo domov se považuje oznámení ústní, písemné nebo telefonické. Hospitalizace ve zdravotnickém zařízení se považuje vždy za předem oznámený pobyt mimo domov. Vrací se poměrná část platby za neodebraná jednotlivá jídla (režijní náklady se nevracejí) a 20 % nákladů za poskytnutí ubytování. Příspěvek na péči se pro účely vrácení úhrady vypočítává odděleně od vrácení úhrady za poskytnutí stravy a ubytování. Výše příspěvku na péči se vydělí 30ti a násobí počtem dnů pobytu mimo domov. Alikvotní část příspěvku na péči se vrací pokud je uživatel na dovolené. Příspěvek na péči se nevrací, pokud je uživatel hospitalizován část měsíce. Výplata příspěvku je zastavena od 1. dne příslušného měsíce úřadem, který příspěvek vyplácí, pokud je uživatel hospitalizován celý měsíc či déle. 

Změní-li se během kalendářního měsíce skutečnosti rozhodné pro stanovení výše úhrady, úhrada se nově stanoví od počátku následujícího měsíce. Toto neplatí, sníží-li se během kalendářního měsíce příjem rozhodný pro stanovení výše úhrady; v těchto případech se úhrada nově stanoví ode dne, kdy byl takový příjem vyplacen.