Leden 2018

Milí spoluobčané,

úvodem bych Vám chtěla popřát vše nejlepší do nového roku a zároveň poděkovat za přízeň, kterou jste nám v loňském roce i v předešlých letech projevovali. Chtěla bych Vás ujistit, že náš domov je domovem otevřeným a rádi Vás zde přivítáme nejen při různých oslavách a kulturních akcích, ale i ve všední dny. Vítáni jsou jak rodinní příslušníci našich uživatelů, tak i přátelé a příznivci našeho domova. V tomto roce opět chystáme spoustu akcí, o kterých Vás samozřejmě budeme informovat a těšíme se na setkávání s Vámi.

Ráda bych využila této příležitosti k tomu, abych Vás seznámila s podmínkami přijímání do našeho domova, protože v této oblasti dochází k nejasnostem. Často slýcháváme, že přijímáme jenom žadatele, kteří mají v době přijetí přiznaný III. a IV. stupeň příspěvku na péči, což není pravda. Pravdou ale je, že přijímáme pouze žadatele, kteří naši pomoc opravdu potřebují již 24 hodin denně. Nemůžeme přijmout žadatele, který je schopen si sám, či za pomoci rodiny nebo pečovatelské služby zajistit úkony péče o vlastní osobu. Také nemůžeme řešit bytovou otázku některých žadatelů, kteří mají doma například schody, nevyhovující topení, nebo jen nechtějí být doma sami. V takových případech by měla řešit problém v první řadě rodina. To ovšem není vždy možné. Proto je vhodné, aby si ti, kteří již potřebují nějakou formu pomoci jiné osoby, požádali o přiznání příspěvku na péči na příslušném úřadu práce dle místa trvalého bydliště. Další možností je obrátit se na pečovatelskou službu v místě bydliště. Pokud v určitém místě pečovatelská služba není, je potřeba se obrátit na obecní úřad dané obce, která by měla vzniklou situaci řešit.

Postup při přijetí žádosti o umístění v našem zařízení:

Po přijetí a zaevidování žádosti a domluvě s žadatelem a rodinou vyjíždí naše sociální pracovnice na sociální šetření spolu s vedoucí zdravotního úseku, aby vyhodnotili potřebnost přijetí těchto žadatelů do našeho zařízení. Rozhodujícím kritériem je míra neschopnosti žadatele zvládat základní životní potřeby. O přijetí žádosti vždy rozhoduje sociální komise na základě sociálního šetření a na základě vyjádření ošetřujícího lékaře žadatele a praktické lékařky našeho zařízení. O výsledku je žadatel písemně vyrozuměn. Ze všech žádostí vybíráme vždy toho žadatele, který naše služby v daný okamžik potřebuje nejvíce. To ve většině případů znamená, že člověk už není schopen se o sebe postarat bez cizí pomoci. I po zařazení do evidence je potřeba počítat s čekací dobou k nástupu, protože kapacita v našem zařízení je naplněna na 100% a místo se uvolní vždy neplánovaně.

Často také slýcháváme, že už vůbec nepřijímáme lidi z Police nad Metují. Chtěla bych to uvést na pravou míru. Pravidla pro přijímání nových uživatel stanovuje náš zřizovatel Královehradecký kraj. V těchto pravidlech je uvedeno, že naší cílovou skupinou jsou žadatelé z celého Královehradeckého kraje nebo žadatelé, kteří mají k němu vazbu (např. uživatel s trvalým bydlištěm v jiném kraji má své blízké – děti, vnoučata apod. v Královéhradeckém kraji). I přes tuto specifikaci naší cílové skupiny je v současné době počet uživatelů z Police nad Metují a nejbližšího okolí (Bezděkov, Suchý Důl, Bukovice, Machov, Žďár nad Metují) ve výši 41 z celkové kapacity našeho zařízení, která činí 64. Podíl uživatel z Náchoda je 5 uživatel, z Teplic nad Metují 4, z Broumova a Meziměstí po 2 a po jednom uživateli máme z Červeného Kostelce, Martínkovic a Adršpachu. Posledních 7 uživatelů je z jiných krajů. I přes širší regionální specifikaci naší cílové skupiny je podíl uživatelů z Police nad Metují a okolí dost vysoký – 64,1%.

Věřím, že se mi podařilo Vám aspoň v hrubých rysech přiblížit fungování našeho domova. Pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, naše sociální pracovnice jsou Vám k dispozici a vše Vám rády vysvětlí.

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám sluníčkové zimní dny a hlavně pevné zdraví.


                                                                                                      Šrámková Jana

                                                                                              ředitelka DD Police nad Metují