Vyhodnocení roku 2020

Milí spoluobčané,

při ohlédnutí za covidovým rokem 2020 musím konstatovat, že byl pro nás všechny v DD velice náročný vzhledem k tomu, že pečujeme o seniory – nejohroženější skupinu obyvatelstva. Byl pro nás novou výzvou, zkouškou a přinesl nám do života mnoho poučného. Naším úkolem bylo ochránit obyvatele našeho domova před novou nemocí. Po uzavření domova pro návštěvy jsme museli nalézt cesty, jak můžou komunikovat se svými blízkými, aby co nejméně strádala jejich psychika. Informace o tom, jak jsme zvládli jarní vlnu epidemie, jsem zmínila v červnovém Polickém měsíčníku, kdy byl náš domov uzavřen od začátku března do 24. 05. 2020.

Léto jsme prožili v mírně rozvolněném režimu (od 25. května do 13. září), kdy se naši obyvatelé mohli setkávat se svými blízkými na zahradě areálu domova nebo ve společných prostorách DD (vyjma 13 dnů v srpnu). Bylo ale nutné dodržovat nařízená protiepidemiologická hygienická opatření. Kvůli onemocnění COVID-19 u zaměstnanců i obyvatelů našeho DD nám byla dne 13. září nařízena karanténa. Tato karanténa trvala až do 1. 12. 2020.

Režim karantény byl podřízen přísným protiepidemiologickým opatřením, které nedovolovaly návštěvy rodin u svých blízkých žijících v našem domově. Po dobu podzimní karantény onemocněla zhruba polovina uživatelů a pracovníků domova. Po dobu karantény jsme byli nuceni z důvodu nařízené izolace zrušit i společné aktivity pro naše uživatele. Zároveň jsme hledali cesty, jak předcházet pocitům osamocení z této nařízené izolace. Náhradní kontakt s rodinami bylo možné uskutečnit komunikací přes telefon, zasláním emailů, předáním vzkazu či zprostředkováním video hovorů prostřednictvím aplikací Skype a Whatsapp. Organizovali jsme „osobní“ kontakt na dálku přes plot či komunikací z balkonů, vždy v bezpečné vzdálenosti pro setkávající. Všichni naši pracovníci v přímé péči se snažili nahradit uživatelům absenci kontaktů s blízkými zvýšenou osobní aktivitou, doprovázením uživatelů při procházkách po zahradě, povídáním si s nimi na pokojích. Celé toto období vyžadovalo ode všech více jak 100% nasazení, ochotu pomáhat, být empatický a v čase personální nedostatečnosti i kolegiální.

Po celý čas jsme dodržovali přísná hygienická opatření. Všichni pracovníci domova pracovali v ochranných pomůckách, respirátorech, štítech, pokrývkách hlavy, v oblecích zakrývajících celé tělo, v rukavicích. Tyto ochranné pomůcky si museli pracovníci měnit při každém vstupu a výstupu z COVID zón. Práce v ochranných pomůckách byla pro všechny vysilující a náročná.

Po celou dobu karantény vykonávali pracovníci organizace své pracovní povinnosti velice obětavě. Přes vyčerpanost, únavu, oslabení ze svého vlastního onemocnění pečovali o naše uživatele s maximální trpělivostí, láskou a to i za cenu potlačení vlastních potřeb. Všichni pracovníci byli rovněž dlouhodobě izolováni od svých blízkých, žijících mimo jejichdomácnost, odříznuti od svých zájmů a možností aktivní relaxace. Předcházeli tak přenosu nákazy z vnějšího prostředí do zařízení.

Komplikované pro nás bylo zejména období v měsících říjnu a listopadu. V důsledku onemocnění značného počtu personálu nemocí COVID-19 jsme se obrátili o pomoc do jiných zařízení v okolí. „Pomocná ruka“ přišla od pracovníků ze zařízení Dolní Zámek v Teplicích nad Metují. Touto cestou jim děkuji za ochotu a vstřícnost. Rovněž děkuji ostatním zaměstnancům z Dolního Zámku, kteří převzali na svá bedra povinnosti těch, kteří vypomáhali v péči o uživatele u nás.  Děkuji rovněž dalším pracovníkům na krátkodobou výpomoc, že nám pomohli toto kritické období v našem DD zvládnout.

Ze srdce děkuji a vyjadřuji svůj veliký obdiv a respekt celému týmu přímé péče, zdravotním sestrám, uklízečkám, které pod vedením vedoucí zdravotního úseku paní Jarmily Kaválkové a vedoucí úseku přímé péče paní Evy Kuželkové v péči o naše uživatele v těžkých podmínkách obstáli jak po stránce odborné, ale především po stránce lidské. Tým pracovníků dokázal o naše uživatele pečovat jak po stránce fyzické, tak po stránce duševní. Dokázal je potěšit, rozveselit, vyslechnout jejich obavy, stesky a zahnat černé mraky z jejich duše v době, kdy se nemohli potkávat se svými blízkými. Velké poděkování patří rovněž všem ostatním pracovníkům organizace, kteří tvořili pevnou půdu pod nohama pro všechny pracovníky v přímé péči.

Bylo úžasné pozorovat, jak se všechny týmy semknuly, aby nahradily nemocné kolegy a zvládly náročnou práci. Pouze společným úsilím jsme mohli dosáhnout úspěchu v tomto krizovém období. Při práci dokázali pracovníci svoji otevřenost, osobní aktivitu, vzájemnou důvěru, ochotu učit se a hledat nová řešení, i svoji loajalitu k organizaci. Nesmírně si vážím všech těchto jejich ctností.

Velice děkuji také pracovníkům sociálního odboru Královéhradeckého kraje za jejich lidský přístup a pomoc při zásobování ochrannými pomůckami, při poskytování metodické pomoci a pomoci při řešení problémů a vzniklých situací.

Velké poděkování a obdiv náleží našim dopisovatelům, dobrovolníkům manželům Horklovým. Ti psali od letošního jara pravidelně, týden co týden, neúnavně dopisy našim uživatelům. Ve svých dopisech velice citlivě a s láskou popisovali zážitky z toulek přírodou, ze svého dětství a dosavadního života a zpříjemňovali tak uživatelům dlouhé chvíle. V  prosinci jsme od nich obdrželi pro naše seniory v pořadí již 40. dopis. Děkuji za tento neuvěřitelný a nádherný dar.

Další poděkování chci vyjádřit panu Milanu Schirlovi, který prostřednictvím společnosti TCM POINT s.r.o. daroval dvakrát všem pracovníkům našeho domova potravinové doplňky pro posílení jejich imunity.

Velkou radost udělaly našim uživatelům děti ze Základní školy v Suchém dole, Žďáru nad Metují, Bukovici, a také skauti – děti z Police nad Metují, které pro ně vyrobili krásná přáníčka a jiné dárečky. Všem dětem i jejich učitelkám moc děkujeme.

Děkujeme všem rodinným příslušníkům za jejich pochopení, respektování nastavených opatření i za pomoc při zabezpečení potřeb svých blízkých. Poděkování patří zejména těm rodinám, které nás podporovaly svými emaily, ve kterých vyjadřovaly poděkování za naši náročnou práci. Právě tyto projevy ocenění naší práce nám byly velkou vzpruhou a oporou v nejtěžších chvílích, dávaly nám sílu vydržet a být za všech okolností bdělí a pečliví.

Těším se spolu s vámi na chvíle, kdy budeme moci opět žít a pracovat bez nutných omezujících nařízení a „skafandrů“, jen možná s větší pokorou, vděčností a láskou a taky na chvíle, kdy si budeme moci všichni užívat neomezených návštěv obyvatel našeho domova.

Přeji všem pracovníkům našeho domova, všem našim uživatelům, jejich rodinným příslušníkům i všem příznivcům našeho domova i široké veřejnosti, abychom si v nadcházejícím roce 2021 mohli dosyta užít vzájemnosti, svobodných setkání s blízkými, přáteli, rodinami, kamarády. Nechť se můžeme brzy vrátit k našim každodenním starostem, máme je v úctě a nechť nám přinášejí do života radost a útěchu.

Ze srdce přeji nám všem pevné zdraví

 

Jana Šrámková

Ředitelka DD