Vyhodnocení roku 2022

Vážené dámy, vážení pánové,

 

při ohlédnutí za rokem 2022 musím konstatovat, že byl pro nás všechny zaměstnance domova velice náročný vzhledem k velké nemocnosti zaměstnanců.

Povedlo se nám splnit všechny stanovené cíle jak v oblasti péče o uživatele, v oblasti vzdělávání, tak i v oblasti materiálně technického zabezpečení.

S uživateli jsme si užili návštěvy společenských, kulturních a hudebních akcí i výlety mimo areál domova.

Velkým úspěchem bylo získání účasti v projektu „Paliativní péče v zařízeních sociálních služeb“ na základě podané žádosti. Projekt bude trvat 2 roky a v průběhu této doby se budeme připravovat na spuštění komplexní paliativní péče v našem zařízení.

Chci poděkovat a vyjádřit svůj veliký obdiv a respekt celému týmu přímé péče, zdravotním sestrám, kteří zvládli péči o naše uživatele na jedničku i v těžkých podmínkách a obstáli po stránce odborné, ale především po stránce lidské. Velké poděkování patří rovněž všem ostatním pracovníkům organizace, kteří pracovníkům přímé péče a zdravotním sestrám vytvářeli pevnou půdu pod nohama. Vzájemně se podporovali a byli k sobě vstřícní a empatičtí.

Velice děkuji také pracovníkům sociálního odboru Královéhradeckého kraje za jejich lidský přístup a pomoc při poskytování metodické pomoci a praktických rad při řešení problémů a vzniklých situací.

Děkujeme i dalším dobrovolníkům za jejich čas, ochotu i pozornost, kterou věnují našim uživatelům.

Naše poděkování patří i sponzorům. Jejich dary nám pomáhají financovat kulturní, hudební a jiná vystoupení, která našim uživatelům zpříjemňují život v našem domově.

Děkujeme všem rodinným příslušníkům za jejich pochopení, respektování nastavených opatření i za pomoc při zabezpečení potřeb svých blízkých.

Přeji všem pracovníkům našeho domova, všem našim uživatelům, jejich rodinným příslušníkům i příznivcům našeho domova i široké veřejnosti, abychom si v nadcházejícím roce 2023 mohli dosyta užít vzájemnosti, svobodných setkání s blízkými, přáteli, rodinami, kamarády.

Jana Šrámková, ředitelka