Informace o přijetí

Pokud jste se rozhodli využít našich služeb, je třeba vyplnit žádost o umístění.

Domov důchodců

Tiskopis žádosti si můžete vytisknout na našich internetových stránkách www.ddpolice.cz nebo vyzvednout v našem domově u sociální pracovnice. Vyplňte žádost a nechte si od Vašeho praktického lékaře potvrdit lékařské vyjádření. Tiskopisy odešlete v obálce na adresu našeho zařízení: Na Sibiři 149, 549 54 Police nad Metují nebo je můžete podat osobně u sociální pracovnice. Po přijmutí žádosti je zájemce, který spadá do naší cílové skupiny, písemně vyrozuměn o zařazení do pořadníku.

Všichni zájemci o umístění si mohou přijít náš domov prohlédnout, rádi jim poskytneme další informace. Před nástupem sociální pracovnice provede se žadatelem sociální šetření a seznámí budoucího uživatele s nabídkou služeb a smlouvou o poskytování sociálních služeb a dalšími dokumenty a dohodne se žadatelem potřebné záležitosti.


Pravidla uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby

  • Od 1.1. 2007 je poskytování sociálních služeb založeno na smluvním principu tzn., že s novými uživateli je nejdéle v den jejich nástupu do zařízení uzavřena Smlouva o poskytování sociální služby, která obsahuje mimo jiné označení smluvních stran, druh sociální služby, ujednání o poskytování sociální služby, místo a čas poskytování sociální služby, výši úhrady za sociální služby, ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem, výpovědní důvody a výpovědní lhůty a dobu platnosti smlouvy.
  • V součinnosti se smlouvou a nabídkou služeb, ze které si vyberete jaké úkony Vám naše služba bude poskytovat, je vypracováván individuální plán uživatele, který provází uživatele po celou dobu pobytu v zařízení a odpovídá jeho potřebám, schopnostem a přáním.
  • Smlouva o poskytnutí sociální služby je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Dokumenty jsou následně založeny do osobního spisu uživatele služby.
  • Smlouva o poskytnutí služby je uzavírána písemně.
  • Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně a se souhlasem obou smluvních stran. Tato změna bude zaznamenána v dodatku, který se stává nedílnou součástí této smlouvy.


Pravidla pro odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování sociální služby
(odmítnutí zájemce)

Zařízení může odmítnout uzavřít Smlouvu o poskytnutí sociální služby z těchto důvodů:

  • pokud neposkytujeme soc. službu, o kterou osoba žádá (na kterou nemáme registraci),
  • pokud žadatel nesplňuje cílovou skupinu,
  • pokud nemáme dostatečnou volnou kapacitu,
  • soc. službu odmítáme zájemcům, kteří jsou schopni využít jiných dostupných terénních služeb,
  • pokud zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí sociální služby (zájemce je povinen před uzavřením smlouvy předložit poskytovateli sociálních služeb vyjádření registrujícího praktického lékaře).

Sociální pracovnice vydá každému zájemci, který si podá žádost o poskytnutí sociální služby, písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy.
Pokud zájemce nesouhlasí s uvedeným důvodem odmítnutí uzavření smlouvy ze strany zařízení, může se odvolat ke zřizovateli, kterým je Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

epodatelna@kr-kralovehradecky.cz , posta@kr-kralovehradecky.cz

vedoucí oddělení sociálních věcí
Ing. Mgr. Jiří Vitvar, tel.: 495 817 320


Osobní vybavení obyvatel

dvoulůžkový pokojPro uložení osobních věcí mají uživatelé dostatečné možnosti, ale i tak je dobré si promyslet, co všechno si s sebou vezmete. Je lepší si s sebou vzít méně věcí, další si můžete dovézt kdykoliv během pobytu. Oblečení si každý vezme takové, na jaké je zvyklý. Každý uživatel má své prádlo označené jménem na neviditelném místě /toto označení zajistí domov/. Je to potřebné proto, aby po vyprání bylo možné prádlo roztřídit a správně vrátit majiteli.

koupelnaPo dohodě s ředitelkou domova a spolubydlícími na vícelůžkových pokojích je možné používat vlastní radiopřijímač nebo televizi. Poplatek za jejich používání si uživatel hradí z vlastních prostředků.

Dále je možno vzít si budík, malý polštářek, deku, hrníček, obrázek nebo nějakou drobnost, která by připomínala domov. Po nástupu pomáhá celý personál uživateli zvyknout si na nové prostředí, snažíme se co nejvíce naslouchat a informovat. Umístěním rodinného příslušníka do našeho domova péče rodiny o něho nekončí, ale měla by být navázána úzká spolupráce příbuzných s personálem tak, aby se uživatelé u nás cítili jako doma.