Květen 2019

Péče o uživatele v Domově důchodců v Polici nad Metují.

 

Rodíme se na svět, jako malé bezbranné děti, celý svět se točí kolem nás. Kráčíme životem, sbíráme zkušenosti a po obdobích plných síly přichází období podzimu života. Období, kdy nám sil ubývá. Období, kdy se opět svět točí kolem nás a kdy přijímáme pomoc.

Zestárneme a naše soběstačnost se sníží natolik, že jsme vděčni za pomoc druhé osoby či odborníků. Máme možnost vybrat si z několika druhů sociálních služeb. 

Ambulantní sociální službu nám nabízejí centra denních služeb. Terénní služba nám poskytuje péči přímo v naší domácnosti. Dále se nám nabízí pobytová služba, jako je například domov pro seniory neboli domov důchodců.

Velkou roli při našem rozhodování hraje míra naší snížené soběstačnosti, závislosti na pomoci druhé osoby, rodinné zázemí, finanční možnosti, dostupnost ostatních služeb, které mají za cíl pomoci uživatelům s činnostmi, na které oni sami již nestačí.

V našem domově v Polici nad Metují nabízíme pobytovou sociální službu. Poskytujeme uživatelům ubytování, stravování, a především celodenní péči, na kterou již sami nestačí a tuto péči jim nemůže zajistit ani rodinný příslušník či terénní služba. Našim uživatelům je poskytována péče naplňující jejich individuální potřeby. Podporujeme uživatele  v samostatném rozhodování s ohledem na jejich zdravotní stav. Naší snahou je, aby co nejdéle zvládali úkony péče o svou osobu sami. S každým uživatelem jednotlivě tvoříme individuální plán jeho péče, který se řídí tím, co uživatel zvládá sám, co s podporou a co již nezvládne vůbec. Každému uživateli je hned po umístění do našeho domova přidělen klíčový pracovník, který je jeho „důvěrníkem“. Zná jeho potřeby vycházející z jeho životního příběhu. Velmi vítaná je spolupráce rodiny s pečujícím týmem. Jestliže získáme od rodiny informace týkající se životního příběhu jejich blízkého umístěného u nás, je daleko rychleji a kvalitněji navázána spolupráce mezi uživatelem a týmem pracovníků v přímé péči (dále jen pečovatel). 

V současné chvíli využívá naši péči 64 seniorů, z nichž většina je v úrovni převážné nebo úplné závislosti na pomoci druhé osoby. Úplná závislost uživatele na poskytované péči je pro pečovatele velice náročná. Tým pečovatelů je složen z 20 pracovníků. Převážnou část kolektivu přímé péče tvoří ženy. V současné době máme pouze 2 muže pečovatele, kteří jsou naší velkou oporou, a to zejména při přemísťování těžších uživatelů z lůžka do křesla. Pečovatelé se starají každý den, každou noc, po celý rok o vaše blízké a často jsou jim tou nejbližší osobou. Poskytují v DD úkony dané zákonem o sociálních službách a provádějící vyhláškou k tomuto zákonu, ale zároveň vkládají do péče o uživatele lásku, ohleduplnost a úctu.

Pracovní den pečovatele je fyzicky a psychicky náročný. Začíná převzetím aktuálních informací o uživatelích od noční směny. Pokračuje zajištěním ranní hygieny uživatelů včetně oblékání a přesunu z lůžka na křeslo u všech potřebných uživatelů. Strava se podává uživatelům buď na pokoji, nebo je uživatel doprovázen pracovníkem do společné jídelny. Mnohdy musí pečovatel dopomoci uživateli s nakrájením či namazáním pečiva nebo se samotným podáním stravy. V dopoledních hodinách se pracovníci věnují rozvozu čistého prádla uživatelům a pomáhají s jeho úklidem do skříní. Rozdávají dopolední svačinu, dopomáhají uživatelům na WC. V průběhu dne je pak uživateli poskytována pomoc při celkové hygieně, při podání stravy, provádí se polohování těch, kteří jsou upoutáni na lůžko, dohlíží se na dodržování pitného režimu atd. Pečovatel také zajišťuje doprovod uživatele k lékaři a na různé aktivity pořádané nejen v domově, ale i mimo areál DD. V odpoledních hodinách pečovatel opět dopomáhá s večerní toaletou, s rozvozem a podáním stravy uživatelům a nakonec s uložením uživatele ke spánku. V průběhu noci pečovatel polohuje potřebné uživatele, podává tekutiny, vysazuje uživatele na WC. Chodí na pravidelné obchůzky, kdy diskrétně nahlédne k uživateli na pokoj, zda je všechno v pořádku, zda něco nepotřebuje. Pečovatel vede mnohdy noční rozhovory s uživateli, kteří nemohou spát nebo které něco trápí. Pečovatel vykonává i pravidelnou noční práci, jako je příprava potřebných pomůcek k péči, přichystání jídelny na snídani, úklid své denní místnosti, mytí a dezinfekci invalidních vozíků, chodítek a křesel. Samozřejmě tuto práci vykonává v naprostém tichu, aby nebudil uživatele. Nad ránem opět začíná s výměnou inkontinenčních pomůcek u uživatelů dle individuálního plánu, dopomáhá s toaletou u uživatelů, kteří chtějí vstávat v časných ranních hodinách, nebo chystá uživatele na brzký ranní výjezd k lékaři. Pečovatel si v průběhu své služby všímá zdravotních změn u uživatelů a tyto informace předává zdravotní sestře.

Součástí práce každého pečovatele je i činnost klíčového pracovníka, který nastavuje individuální plán pro svého uživatele. V rámci pravidelných schůzek s uživatelem si s ním povídá, monitoruje jeho měnící se potřeby, zjišťuje jeho přání a vyhodnocuje jeho spokojenost.

Kolektiv pečovatelů provádí svoji práci vysoce profesionálně. Nedílnou součástí jejich práce je péče o jejich profesní růst. V rámci profesního vzdělávání se na základě plánu vzdělávání účastní vzdělávacích akcí, které jim umožňují získat nové dovednosti a vědomosti. Tyto následně využívají v denní praxi. Vzdělávací akce jsou zaměřené na efektivní a profesionální komunikaci, znalosti v oblasti péče o umírající, péči o lidi trpícími psychickými nemocemi, zvyšování dovedností v práci s různými přístroji a pomůckami, péče pro udržení a stimulace vnímání vlastního těla ležících uživatelů a uživatelů s demencí (bazální stimulace) a na další témata, která napomáhají zkvalitňovat péči o uživatele.

Pečovatelé se pravidelně účastní týmových supervizí v organizaci. Ta je formou psychohygieny a přináší pečovatelům pochopení v zátěžových situacích, které vznikají při péči o uživatele, poskytuje bezpečný prostor pro sdílení svých obav a hledání možností jejich řešení.

Samozřejmostí je, že pečovatelé zachovávají při komunikaci s uživateli jejich důstojnost. Jsou k nim vstřícní, trpěliví, empatičtí. Jejich obětavá a velmi náročná práce je nedílnou součástí života každého uživatele v našem domově.  Za tuto obětavou práci patří všem pracovníkům velké poděkování.

 

Bc. Kuželková Eva, vedoucí úseku přímé péče